Curatele

Onder curatele stelling is bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld (Curandus), verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

Alle vermogensrechtelijke rechtshandelingen, van het kopen van een huis of het huren van een kamer, tot rechtshandelingen in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, worden gedaan door de curator. De onder curatele gestelde mag namelijk alleen beschikken over geld dat hem of haar voor zijn of haar levensonderhoud ter beschikking is gesteld (huishoudgeld, zakgeld en kleedgeld). De enige rechtshandelingen waartoe de onder curatele gestelde nog bevoegd is, zijn trouwen of scheiden (als die persoon dat zelf wil, als iemand van die persoon wil scheiden gaat de curator daar weer over) en het instellen van beroep tegen zaken die de curatele betreffen.

In principe kan iedereen die meerderjarig is tot curator worden benoemd. Bij de benoeming van een curator moet de uitdrukkelijke voorkeur worden gevolgd van degene voor wie de maatregel is bedoeld. In eerste plaats komt de partner van de betrokkene in aanmerking. Volgens de wet kan de rechter één curator benoemen.

Wat zijn de taken van de curator?

In de basis zijn deze gelijk aan die va de beschermingsbewindvoerder. (zie Beschermingsbewind)

Daarnaast gaat de curator over de zorg. Hierbij moet u voorstellen dat de curator allerlei overleggen bij woont omtrent de curandus met familie of begeleiding van de instelling over de zorg van de curandus. Curator is bevoegd om beslissingen te nemen waar de curandus dat niet meer kan.