Beschermingsbewind

Andere woorden voor beschermingsbewind zijn bewindvoering en onderbewindstelling. 
Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet, hij/zij blijft handelingsbekwaam. Soms is iemand niet (geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen.

De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is een puur financiële maatregel. Het gaat dus alleen om financiële handelingen. De rechtbank, sector kanton, beslist over de onderbewindstelling. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen.

Aanvraag
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Daarnaast kunnen de partner en familieleden tot in de vierde graad hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Bewindvoering kan aangevraagd worden via Trevo Bewind bv, ook als u alleen maar hulp nodig hebt het invullen van de papieren.

Hoe in te dienen?
Indien u beschermingsbewind wilt aanvragen, kan Trevo Bewind bv hiervoor samen met u een verzoekschrift invullen voor de rechtbank. Hiervoor kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Het verzoekschrift wordt daarna samen met de volgende stukken verzonden naar de rechtbank:

 • Bereidverklaring van de bewindvoerder.
 • Medische verklaring of een maatschappelijk rapport.
 • Motivering waarom de cliënt de voorkeur geeft aan de Trevo Bewind bv als bewindvoerder en niet aan een familielid.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Overzicht van de vaste lasten.
 • Overzicht van de schulden.
 • Bij schulden ; plan van aanpak in oplossing van de schulden.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?
De bewindvoerder is verplicht om binnen drie maanden na de benoeming een beschrijving te maken van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. 
Dit rapport moet aan de rechtbank, sector kanton, toegestuurd worden.

Jaarlijks moet de bewindvoerder een overzicht maken van de financiële situatie.
Hierin moet de bewindvoerder aangeven:

 • het totaalbedrag van het ontvangen inkomen;
 • het totaalbedrag van de vaste lasten;
 • een overzicht van de betaalde schulden;
 • een overzicht van de nog te betalen schulden;
 • het saldotegoed van het begin en eind van de periode waarover verantwoording afgelegd moet worden.

Daarnaast verzorgt de afdeling Beschermingsbewind als bewindvoerder onder andere:

 • De belastingaangifte.
 • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag.
 • Het aanvragen van uitkeringen.
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
 • De contacten met diverse instellingen.
 • De doorbetaling van de vaste lasten.
 • De schuldregeling.
 • De behandeling/doorzending van uw post.

Kosten
Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden. Als u een minimuminkomen heeft kunt u deze kosten vergoed krijgen via de Bijzondere bijstand. Als u een hoger inkomen heeft moet u de kosten zelf betalen.